Algemene Ledenvergadering 2022

Aan de leden,

Namens het bestuur van de Volleybalvereniging Tornax nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene Ledenvergadering op donderdag 7 april om 20.00 uur in de kantine van Sporthal Rikkenhage.

Agenda 

 1. Opening
 2. Notulen 23 maart 2021, digitale vergadering
  • Actiepunten naar aanleiding ALV vorig jaar: 
   • Speerpunten beleidsplan
   • Differentiatie verbruikt/ gebruik faciliteiten - verenigingscontributies 
 3. Ingekomen stukken 
 4. Mededelingen, o.a. NEVOBO, volleybaloverleg Berkelland, samenwerkende verenigingen Ruurlo
 5. Jaarverslag Secretaris  
 6. Jaarverslag Financieel
 7. Verslag kascommissie 
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Begroting 2021 (inclusief vaststellen contributie) 
 10. Bestuursverkiezing:  
  • Voorzitter: vacant, ad interim: Ineke Nijen Es (Het bestuur heeft bij het versturen van de agenda nog geen vervanger gevonden.)
  • Secretaris: tussentijdse vervanging van Sylke Hermans door Lieke Tetteroo 
  • Penningmeester: Ron Roekevisch, herkiesbaar
  • Lid Technische zaken: Marcel Giesen, herkiesbaar
  • Lid jeugdzaken: vacant, ad interim Annebel Baakman (Het bestuur heeft bij het versturen van de agenda nog geen vervanger gevonden.)
  • (Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de voorzitter aanmelden. 
 11. Jaarverslag en jaarplan Jeugdzaken 
 12. Jaarverslag en jaarplan T.C.
 13. Jaarverslag en jaarplan PR en activiteiten 
 14. Rondvraag 
 15. Sluiting

N.B.:

 1. Alle jeugdleden vanaf 16 jaar, gewone leden en ereleden hebben stemrecht.
 2. Alle jaarverslagen zullen een week voor de vergadering op de site staan. Het financieel jaarverslag en begroting zullen op de avond gedeeld worden. 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Tornax

Download hieronder de jaarverslagen 2021