Uitnodiging algemene ledenvergadering 23 maart 2021

Aan de leden,

Namens het bestuur van de Volleybalvereniging Tornax nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene Ledenvergade­ring op dinsdag 23 maart 2021, om 20.00 uur.

Dit jaar zal deze jaarvergadering digitaal plaats vinden via MS teams.

Deze volgende link kunt u gebruiken.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen 19 maart 2019

Actiepunten naar aanleiding ALV vorig jaar:

 • hoogte van de verenigingscontributies
 • jubileum
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen, o.a. NEVOBO, Ruurlose Sportfederatie, convenant volleybalverenigingen Berkelland
 • Jaarverslag Secretaris 
 • Jaarverslag Financieel (inclusief voorstel t.a.v. contributie inning)
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie

Huidige leden: Eef Marsman  en Ruth Wezinkhof. Reservelid Dick Marsman.

 • Begroting 2021 (inclusief vaststellen contributie)
 • Bestuursverkiezing: 
 • Voorzitter                                                          vacant, ad interim: Ineke Nijen Es
 • Het bestuur heeft bij het versturen van de agenda nog geen vervanger gevonden.
 • Secretaris                                                           vacant
 • Het bestuur stelt voor deze functie verkiesbaar: Sylke Hermans
 • Lid jeugdzaken en niet herkiesbaar        Annebel Baakman
 • Het bestuur is momenteel in gesprek met een aantal kandidaten. Tot de zomer wil Annebel de functie ad interim vervullen

(Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de voorzitter aanmelden.

 1. Jaarverslag en jaarplan Jeugdzaken
 2. Jaarverslag en jaarplan T.C.
 3. Jaarverslag en jaarplan PR en activiteiten
 4. Meerjaren beleidsplan
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

N.B.:

 1. Alle jeugdleden vanaf 16 jaar, gewone leden en ereleden hebben stemrecht.
 2. Alle jaarverslagen, begroting, etc. zullen via een presentatie op de avond gedeeld worden.
 3. Het financieel verslag, begroting kan vooraf niet digitaal verspreid worden. Indien u deze voor aanvang wilt inzien kunt u contact opnemen met de penningmeester Ron Roekevisch, te bereiken via penningmeester@tornax.nl of 06 – 23 44 44 78.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur