Status sporthal Ruurlo

Aan alle leden van de verenigingen, scholenen stichtingen betrokken bij de realisatie van de nieuwe sporthal in Ruurlo

Ruurlo, 16 oktober 2021

Beste leden,

Als onderdeel van de projectgroep Sporthal Ruurlo willen wij via deze brief onzeleden van alle betrokken verenigingen, kinderen en ouders/verzorgers die verbonden zijn aan de scholen, zwemmers en overige belanghebbenden informeren over het proces en de voortgang van de realisatie van een nieuwe sporthal in Ruurlo.

Al in juli 2017 is er voor het eerst gesproken over een nieuwe sporthal in Ruurlo. Er is destijds door alle partijen een gemeenschappelijke ambitie uitgesproken voor Ruurlo. Deze ambitie luidde als volgt:

Wij zijn Samen

  • Samen werken
  • Samen sporten
  • Samen verbinden vanuit Omnisport
  • Samen sporten en ontmoeten voor alle doelgroepen
  • Samen voor een vitaal Ruurlo

Er is de afgelopen jaren veel gesproken en er is veel nagedacht, verschillende locaties zijn langsgekomen en dit heeft ook geleid tot veel onrust in Ruurlo. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in maart 2021 opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de vier potentiële locaties, namelijk 1) de huidige locatie, 2) een combinatie met VV Ruurlo, 3) de Nieuwe Weg en 4) een combinatie met Zwembad De Meene. 

Wij, als verenigingen en stichtingen, hebbennadrukkelijkgevraagd om de verschillende visies van de gemeente - denk aan bewegen en ontmoeten, vitaliteit, masterplan centrum en het huisvestingsplan onderwijs - mee te blijven nemen in de verdere afweging. Ook is nadrukkelijk gevraagd om alle belanghebbenden te betrekken, zodat dit meegewogen kan worden in de uiteindelijke keuze voor een locatie van de sporthal. Nadruk in het locatieonderzoek ligt op transparantie en onafhankelijkheid. Als leden van de projectgroep Sporthal hebben wij de belangrijke taak deze onafhankelijkheid en transparantie te borgen. 

Het onderzoek is momenteel in een vergevorderd stadium. Hoewel we wel iets uitlopen in de planning, is het streven dat we in januari 2022 de Gemeenteraad een advies over een locatie voor de nieuwe sporthal aan kunnen bieden. Op 15 september heefteen werkbijeenkomst plaats gevonden, waar alle omwonenden en andere belanghebbenden hun visie mochten delen. Een verslag van deze werkbijeenkomst is te vinden onder www.gemeenteberkelland.nl/sporthalruurlo.

De vier locaties worden objectief beoordeeld door middel van scorekaarten. In deze scorekaarten is een heel aantal thema’s opgenomen, zoals in het raadsbesluit gevraagd is. ICS-adviseursverwerkt momenteel de laatste opmerkingen om te komen tot objectieve scorekaarten. Op basis van die scorekaarten bepaalt de projectgroep welke locaties verder uitgewerkt gaan worden. Er is dus nog geen concreet nieuws te melden over een locatie, maar toch vinden we het belangrijk jullie te blijven informeren. Natuurlijk kunnen jullie bij jullie eigen besturen terecht voor verdere vragen, waarbij wij jullie begrip vragen voor gelijke communicatie naar alle betrokkenen. 

Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurders in de projectgroep van alle betrokken verenigingen, scholen en stichtingen.